11.12.2014. – Održana 4. redovna sjednica Sabora SIHŽ-a


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Dana 11.12.2014.godine održana je 4. redovna sjednica Sabora SIHŽ-a najvišeg tijela sindikata. Na sjednici je nazočilo 68 zastupnika sindikalnih povjerenika iz cijele Hrvatske, te članovi NO sindikata.

Na sjednici je predsjednik sindikata podnio cjelokupno izvješće o aktivnostima sindikata u proteklom razdoblju. Prezentirane su osnove daljnjeg programskog djelovanja i transparentno je prezentirano izvješće o financijskom poslovanju sindikata, prema strukturi prihoda i rashoda. Podneseno je i izvješće NO sindikata o financijskom nadzoru poslovanja. Na sjednici je potvrđen i izbor novog člana NO iz djelatnosti EEP-a.

Zastupnici su na današnjoj sjednici usvojili i Plan financijskoga poslovanja sindikata za 2015. godinu. Izvješće su podnijeli i dopredsjednici sindikata zaduženi za aktivnosti sindikata po djelatnostima .

Naglasak u izvješćima  dan je na sindikalnim primjedbama o organizacijskim promjenama društva HŽ Infrastruktura d.o.o., na kolektivnom pregovaranju, među sindikalnoj suradnji, međunarodnoj suradnji , potpisanom Sporazumu o suradnji SIHŽ-a i SŽH-a , procesu restrukturiranja u društvu Pružne građevine d.o.o.

Najznačajniji  zaključci koji su se nametnuli nakon diskusija  su :

 • Nužno je temeljiti strateško planiranje društva na objektivnoj analizi situacije i konsenzusu sa socijalnim partnerima.
 • Neophodno je da Uprava društva uspostavi planiranje ciklusa kratkoročne i dugoročne strategije i stabilne mehanizme financiranja, koji podupiru razvoj i djelotvorno održavanje  željezničkog sektora.
 • Izgradnjom, dogradnjom, osuvremenjivanjem i obnovom željezničke infrastrukture stvoriti potrebne kapacitete za povećanje opsega i učinkovitosti željezničkog prijevoza
 • Omogućiti odgovarajuću razinu održavanja funkcionalnosti i sigurnosti infrastrukturnih podsustava.

Očuvanje djelatnosti-organizacijske promjene

Organizacijskim promjenama treba uspostaviti ponovno očuvanje osnovne funkcije,tj.sigurnog, urednog i nesmetanog odvijanja željezničkog prometa te njezinoga održavanja, tehnološkoga unapređenja i razvoja.

Zakon o željeznici i Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi , jasno su  definirali što je željeznička infrastruktura, i nju čine,donji i gornji ustroj željezničkih pruga,objekti na pruzi, sigurnosno signalna telekomunikacija , elektrovučna, elektroenergetska i drug postrojenja i uređaji na pruzi, željezničko cestovni prijelazi,oprema pruge, zgrade u funkciji regulacije i organiziranja željezničkog prometa, te održavanje željezničke infrastrukture.

Osnovna funkcija Upravitelja željezničkom infrastrukturom je izgradnja željezničke infrastrukture,investiranje u istu,održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture.

Istaknuto je da nije dobro postavljeno organizacijsko rješenje spajanja Prometa i Održavanja,kao niti Održavanja i Građenja,  te ove djelatnosti treba organizacijski razdvojiti, radi lakše inteoperabilnosti i fleksibilnosti  poslovnih procesa.

SIHŽ zahtjeva i ponovno sistematiziranje u HŽI dijela djelatnosti koja je izdvojena u Pružne građevine d.o.o.

Ujednačavanje cijena sata rada , zahtjev je koji već duže vrijeme naš sindikat traži, a temeljen je na ujednačavanju nazivlja radnih mjesta i jednakom vrednovanju rada prema istoj složenosti radnih mjesta, istim propisanim uvjetima stručnosti .

Rješavanje nelogičnosti u reguliranju pripravnosti, te zahtijevati korekciju važeće odluke koja regulira ovo pitanje sa kojom smo nezadovoljni.

Program restrukturiranja društva Pružne građevine d.o.o. treba biti razrađen transparentno, sa jasnim ciljevima vlasnika tog društva i srednjoročnim poslovnim planovima koji trebaju osigurati razvoj i konkurentnost društva, i osigurati sigurnija radna mjesta. Proces se treba provoditi na način da se socijalni partneri pravovremeno uključuju u sve faze provođenja procesa.

Uprava društva treba u svojim planovima osigurati potrebna novčana sredstva za sporazumni dobrovoljni odlazak radnika putem isplata poticajnih otpremnina.

Nazočnima je dana i detaljna informacija o sudskim postupcima vezanim za utuženja za 6% povećanja plaće.

Na Županijskom sudu u Karlovcu pravomoćno su okončani prvi sudski postupci , koji su pokrenuti protiv HŽ Infrastrukture d.o.o. , a u predmetima utuženja za povećanje plaće temeljem članka 223. KU HŽ Infrastrukture d.o.o. od 23.8.2007. godine (radi se o pravu na povećanje plaće od 6%).

Podsjetimo da su sporove pokrenuli radnici članovi SIHŽ-a koji je tužio HŽ Infrastrukturu d.o.o. za ništetnost 3.Aneksa navedenog KU.

Po ovom postupku koji je pravomoćno okončan, SIHŽ je podnio  ustavnu tužba na Ustavnom sudu, kojom je zatraženo ukidanje odluke Vrhovnog suda koja je preinačila presudu Županijskog suda u pogledu ništetnosti Aneksa III.

Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. isplatila je radnicima presuđene iznose po pravomoćnim presudama.

Comments are closed.